1 Kvalita výroby | Metalurgie Rumburk s.r.o.

Kvalita výroby

Oddělení technické kontroly (OTK)

Koncipováno jako na výrobních útvarech nezávislý subjekt, jehož úkolem je zajišťovat kontrolní činnost a dbát na dodržování zásad slévárenských, technologických a metalurgických procesů. Průběžných dílčích, resp. mezioperačních kontrol v různých fázích rozpracovanosti výroby odlitků a provádění výstupní kontroly vyráběných dílců včetně vedení interních a externích reklamací a neshod. Dále dokumentuje, zpracovává, upozorňuje a vyhodnocuje dílčí i celkovou nekvalitu výrobního procesu. Nedílnou součástí OTK je neustálá komunikace se zákazníky.

Externí reklamace (neshody)

Výrobky, jejichž nevyhovující vlastnosti nebo provedení, byly zjištěny zákazníkem v různých fázích rozpracovanosti a tudíž neodpovídají předepsaným požadavkům vzhledem k jakosti a kvalitě. Jedná se především o skryté vnitřní vady viditelné ve fázi postupného obrábění dílců (řediny, staženiny, bubliny, nekovové vměstky, aj.).

Interní reklamace (neshody)

Výrobky, jejichž neodpovídající vlastnosti nebo provedení, byly zjištěny naší výstupní kontrolou. Jedná se především o vady zjištěné vizuální kontrolou (tvarové odchylky, rozměrová nepřesnost, povrchové vady, aj.) nebo s neodpovídajícími mechanickými a jinými vlastnostmi (pevnost, tvrdost, chemické složení, aj.).

1